ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η Πρόσκληση 

Η αίτηση