Έκδοση πρόθεσης συνεργασίας ΦΥ στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7121/29-11-2018 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (http://www.elidek.gr/call/second_call_postdoc/), και για την έκδοση των προβλεπόμενων επιστολών πρόθεσης συνεργασίας από μέρους του Φορέα Υποδοχής, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Γραφείο Ε110, τηλ. 2310.891.437), το συντομότερο δυνατό και πάντως έως το αργότερο την Τετάρτη 20/2/2019:

 

Αίτημα α) ορισμού επιστημονικά υπευθύνου υπό την αίρεση της έγκρισης της ερευνητικής πρότασης και β) έκδοσης επιστολής πρόθεσης συνεργασίας από τον ΕΛΚΕ ως Φορέα Υποδοχής της ερευνητικής πρότασης με τίτλο «…» (στα ελληνικά και στα αγγλικά) και ακρωνύμιο «…», στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών,

 

με τα κάτωθι επισυναπτόμενα ως εξής:

 

α) Βεβαίωση εγγραφής σε Ακαδημαϊκό Τμήμα του Ιδρύματος για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό του Ιδρύματος ή

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση έγκρισης της ερευνητικής πρότασης και μέχρι την Αποδοχή Διαχείρισης αυτής από τον ΕΛΚΕ, θα κατατεθεί βεβαίωση για την εγγραφή σε Ακαδημαϊκό Τμήμα του Ιδρύματος σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

γ) Ειδικά για τους ενδιαφερόμενους που έχουν υποστηρίξει επιτυχώς αλλά δεν έχουν ακόμα αναγορευτεί σε διδάκτορες, βεβαίωση Ακαδημαϊκού Τμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Προϋποθέσεις Συμμετοχής στη 2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών.

 

[Αρχική ανάρτηση ΕΛΚΕ: 29/1/2019]