είσπραξη ποσοστού 7% επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος μελών ΔΕΠ που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

Σας ενημερώνουμε ότι στην  υπ’ αριθμ. 238/13-2-2019 έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών αποφασίστηκε η διαδικασία είσπραξης του ποσοστού 7% επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος μελών ΔΕΠ που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ως εξής:

 

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. εφαρμόζει το άρθρο 35 του Ν. 4559/2018, σύμφωνα με το οποίο οι Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες πλήρους απασχόλησης οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος και το εν λόγω ποσό, το οποίο θα αποδίδεται από τους υπόχρεους στον οικείο Ε.Λ.Κ.Ε., θα προσδιορίζεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. μετά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου Καθηγητή. Ως εκ τούτου, η διαδικασία θα εκκαθαρίζεται μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία θα λαμβάνονται υπηρεσιακώς από την ΑΑΔΕ. Επιβεβαιώνεται ότι ισχύει η εξουσιοδότηση στην Προϊσταμένη της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. κ. Δημητρούλα Μιχαλάκη για την παραλαβή των ανωτέρω φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 184/28.11.2016 έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών.

 

Ακολούθως, διευκρινίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία ισχύει και για τις αμοιβές Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, και εκκαθαρίζονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. Ως εκ τούτου, δεν εμπίπτουν στη διαδικασία είσπραξης των ποσοστών παρακράτησης επί των αμοιβών, όπως αυτή ορίστηκε στην υπ’ αριθμ. 202/18.12.2017 έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, βάσει της παρ. α) του άρθρου 35 του Ν. 4559/2018, για τις αμοιβές των Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων πλήρους απασχόλησης που υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού, οι οποίες εισπράττονται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. ως εξής:

 

α) η απόδοση του ανωτέρου ποσοστού θα πρέπει να γίνεται εντός δεκαπέντε
(15) ημερολογιακών ημερών από την είσπραξη της αμοιβής

β) σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, το μέλος Δ.Ε.Π. θα καλείται σε ακρόαση στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και

γ) μετά τη διενέργεια της ακρόασης, θα αποφασιστεί εάν θα γίνουν δεκτά τα επιχειρήματα περί μη απόδοσης του ανωτέρω ποσοστού παρακράτησης ή εάν θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία ενημέρωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την ενεργοποίηση του Κώδικα Δημοσίων Εσόδων.