Ενημέρωση για την απόφαση της υπ’ αριθμ. 240/25-2-2019 έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ σχετικά με την είσπραξη παραβόλων ορκωμοσίας των (Δ)ΠΜΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ’ αριθμ. 240/25.02.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλιών Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) συζητήθηκε το θέμα της είσπραξης παραβόλων ορκωμοσίας των (Δ)ΠΜΣ και αποφασίστηκε ότι

α) δεν θα εισπράττονται από τον ΕΛΚΕ παράβολα ορκωμοσίας των (Δ)ΠΜΣ,

β) τα (Δ)ΠΜΣ υποχρεούνται να τροποποιήσουν τους κανονισμούς λειτουργίας, ούτως ώστε να απαλειφθεί τυχόν όρος περί καταβολής παραβόλου ορκωμοσίας των φοιτητών και

γ) παράλληλα με την ως άνω υποχρέωσή τους, τα (Δ)ΠΜΣ υποχρεούνται να προβούν σε αναμόρφωση/μείωση των εγκεκριμένων προϋπολογισμών τους, αφαιρώντας τυχόν ποσό που αντιστοιχεί σε παράβολο ορκωμοσίας.