Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ερευνητικών προτάσεων μεταδιδακτορικού επιπέδου από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Την πέμπτη δημόσια πρόσκληση για υποβολή ερευνητικών προτάσεων ανακοίνωσε το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ), εκπληρώνοντας τον βασικό του στόχο που είναι η οικονομική ενίσχυση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Το Κέντρο προσκαλεί ερευνητές να υποβάλουν για χρηματοδότηση μία ερευνητική τους πρόταση διάρκειας ενός έτους, την οποία προτίθενται να εκπονήσουν κατά το ημερολογιακό έτος 2020. Θα επιλεγούν συνολικά έως δέκα ερευνητικές προτάσεις, με τη μέγιστη χρηματοδότηση για κάθε έρευνα να ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά, από τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου μέχρι και τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2018.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν ερευνητικές προτάσεις για τις εξής κατηγορίες:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κέντρου οι προϋποθέσεις για την υποβολή προτάσεων είναι οι ακόλουθες:

Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος το οποίο θα ενεργοποιηθεί κατά τις ημερομηνίες που περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα της πρόσκλησης και θα είναι προσβάσιμο μέσω του διαδικτυακού τόπου του Κέντρου στη σελίδα Αίτηση. Αναλυτικές οδηγίες υποβολής παρέχονται στη σελίδα Συχνές ερωτήσεις και οδηγίες υποβολής.

Όλες οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα ελληνικά και στα αγγλικά (σύμφωνα με τις οδηγίες στη φόρμα υποβολής), ενώ η τελική επιστημονική μελέτη θα συντάσσεται στα ελληνικά ή στα αγγλικά, αναλόγως του τρόπου με τον οποίο έχει δηλωθεί στην αίτηση, και θα συνοδεύεται από μια εκτενή περίληψη της μελέτης στην άλλη γλώσσα.

Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των προτάσεων είναι, μεταξύ άλλων, η πρωτοτυπία της ερευνητικής ιδέας, η καινοτομία της προτεινόμενης μεθοδολογίας και τα τελικά παραδοτέα. Η αξιολόγηση των ερευνών θα γίνει από ειδικούς, ανά κλάδο, επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ερευνητές που θα φτάσουν στο στάδιο πριν την τελική επιλογή θα κληθούν σε συνέντευξη.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στους επιτυχόντες θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου 2019. Αντίστοιχα, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο site του ΚΕΑΕ, θα γίνει τον  Ιανουάριο του 2019. Σημειώνεται ότι η διάρκεια της εκπόνησης των ερευνών αφορά το διάστημα Ιανουάριος 2020-Δεκέμβριος 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τη Δρα Δέσποινα Βαλατσού καθημερινά από τις 12.00 έως και τις 14.00 (τηλ. 210 3640424).