Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 241/04-03-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 24549/27-12-2018 Πρόσκληση

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 241/04-03-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 24549/27-12-2018 με ΑΔΑ: ΩΞΘΔ469Β7Ι-Ξ5Η

Η απόφαση εδώ: 241 Α3 3