Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 245/26-03-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 3769/19-02-2019 με ΑΔΑ: ΨΥΝΩ469Β7Ι-ΗΛΖ

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 245/26-03-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 3769/19-02-2019 με ΑΔΑ: ΨΥΝΩ469Β7Ι-ΗΛΖ

Η απόφαση εδώ : 245 Α3 8