Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 245/26-03-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 3768/19-02-2019 με ΑΔΑ: ΨΩ9Ω469Β7Ι-4ΙΠ

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 245/26-03-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 3768/19-02-2019 με ΑΔΑ: ΨΩ9Ω469Β7Ι-4ΙΠ

Η απόφαση εδώ : 245 Α3 9