διαδικασία ελέγχου της τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας των αιτημάτων ανάληψης υποχρέωσης των έργων της Βασικής Έρευνας

Στην υπ’ αριθμ. 245/26-3-2019 έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ορίστηκε η διαδικασία ελέγχου της τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας των αιτημάτων ανάληψης υποχρέωσης των έργων της Βασικής Έρευνας, για τις περιπτώσεις που οι δαπάνες/δράσεις που υποβάλλονται δεν ταυτίζονται με αυτές που συμπεριλήφθηκαν στη συνοπτική περιγραφή των προϋπολογισμών κατά την υποβολή της Ερευνητικής Πρότασης και υπό την προϋπόθεση ότι συμπεριλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες του Κανονισμού Ερευνητικής Επιχορήγησης 2018, ως εξής:

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος, κατά την υποβολή του αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης, θα πρέπει:

α) να εξηγεί τους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή της δράσης σε σχέση με τις δράσεις που είχαν προβλεφθεί στη συνοπτική περιγραφή του προϋπολογισμού της Ερευνητικής Πρότασης,

β) να τεκμηριώνει εάν και με ποιον τρόπο η δαπάνη που υποβάλει στο αίτημα ανάληψης υποχρέωσης είναι συναφής και καλύπτει τους ερευνητικούς σκοπούς του εγκεκριμένου φυσικού αντικείμενου, όπως αυτό είχε αρχικά οριστεί κατά την υποβολή της Ερευνητικής Πρότασης

γ) να βεβαιώνει ότι επαρκεί το διαθέσιμο υπόλοιπο στην εν λόγω κατηγορία δαπάνης του προϋπολογισμού και για τις δράσεις που προβλέφθηκαν στην εγκεκριμένη πρόταση.