Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 248/15-04-2019 του ΕΛΚΕ για τις …

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 248/15-04-2019 του ΕΛΚΕ για τις

Α) αρ. πρωτ. Πρόσκληση 4586/26-02-2019 με ΑΔΑ: ΩΚΟΟ469Β7Ι-3ΜΕ

Β) αρ. πρωτ. Πρόσκληση 4588 /26-02-2019 με ΑΔΑ: 9057469Β7Ι-Ι95 και

Γ) αρ. πρωτ. Πρόσκληση 4593 /26-02-2019 με ΑΔΑ: 9ΕΒ9469Β7Ι-Μ07

Απόφαση: 248 Α3 10