προθεσμία υποβολής θεμάτων για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών μέχρι και την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019, ώρα 15:00

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των, ήδη ελεγμένων από τους υπαλλήλους της αντίστοιχης θέσης εργασίας της Υπηρεσίας, θεμάτων για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, είναι μέχρι και:

Επισημαίνεται ότι η κατάθεση οποιουδήποτε θέματος που προκαλεί δαπάνη (π.χ. αιτήσεις μετακίνησης, τα έντυπα Δ5, Δ6, Δ6α και Δ16, διενέργειες διαγωνισμών, κλπ) θα πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ, της οποίας το σχετικό αίτημα ανάληψης υποχρέωσης να έχει υποβληθεί τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την κατάθεση των ανωτέρω εντύπων. 

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε για θέματα που χρήζουν επιπλέον διερεύνηση να μην κατατίθενται την τελευταία ημέρα και ώρα της προθεσμίας υποβολής θεμάτων, καθώς δεν θα επαρκεί ο χρόνος προετοιμασίας για τη συνεδρίαση και δεν θα αποτελούν θέματα Η.Δ. (όπως π.χ. διαγωνισμοί, αποδοχή διαχείρισης έργων, δάνεια, ειδικές περιπτώσεις, κ.ά.).

Επισημαίνεται τέλος ότι θα πρέπει να τηρούνται όλες οι διαδικασίες και τα έντυπα/έγγραφα να κατατίθενται πλήρη, με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά, προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος από τους συναδέλφους και να ολοκληρωθεί η σύνταξη της ημερήσιας διάταξης.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.