Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση Συμβουλευτικού Σώματος στο πλαίσιο της νέας πιλοτικής δράσης για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας

Προθεσμία: 10/05/2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των εμπειρογνωμόνων που θα στελεχώσουν το Συμβουλευτικό Σώμα που θα συγκροτηθεί στο πλαίσιο της νέας πιλοτικής δράσης του Ορίζοντα 2020  για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας [European Innovation Council (EIC) Pilot].

Το ανωτέρω όργανο θα αποτελείται από 15-20 υψηλού κύρους εμπειρογνώμονες προερχόμενους από διάφορους τομείς του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας. Τα μέλη θα οριστούν με θητεία 2 ετών με αποστολή την παροχή συμβουλευτικού έργου για το μοντέλο υλοποίησης της δράσης EIC Pilot στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 αλλά και τη συνολική στρατηγική του EIC στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη (2021-2027).

Το Συμβουλευτικό Σώμα θα λειτουργήσει ως πρόδρομη δομή αντίστοιχου οργάνου (EIC Board) που αναμένεται να συγκροτηθεί στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app

Σημειώνεται ότι το EIC Pilot Advisory Board θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της δεύτερης  φάσης της πιλοτικής δράσης για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC enhanced Pilot, 2019-2020) του Ορίζοντα 2020.

Η πρώτη φάση ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 με τη συγκέντρωση υφιστάμενων εργαλείων σε ενιαίο σχήμα (SME Instrument, Fast Track to Innovation, Future and Emerging Technologies, Horizon Prizes), την εισαγωγή της συνέντευξης στη διαδικασία αξιολόγησης, και τη διεύρυνση των δικαιούχων των υποστηρικτικών δράσεων (mentoring & coaching).

Το κυριότερο νέο στοιχείο της δεύτερης φάσης που θα ξεκινήσει το β’ εξάμηνο του 2019 θα είναι η δυνατότητα αίτησης για μικτή χρηματοδότηση [συνδυασμός επιχορήγησης και χρηματοδοτικών εργαλείων συμμετοχής στο κεφάλαιο/equity) στο πλαίσιο του μέσου «Accelerator».

Πηγή:  http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=125I490I1218I646I514511&olID=750&neID=965&neTa=10038_112024_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI750I0I119I428I1089I0I1&actionID=load