απόφαση συνεδρίασης 247/4-4-2019 για τη φορολογική μεταχείριση της ημερήσιας αποζημίωσης

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 247/4-4-2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ τα ποσά της ημερήσιας αποζημίωσης που καταβάλλονται σε μέλη ΔΕΠ, Δημοσίους Υπαλλήλους, Υπαλλήλους ΙΔΑΧ και Υπαλλήλους ΙΔΟΧ του ΕΛΚΕ, δεν περιλαμβάνονται στο φορολογητέο εισόδημα και επομένως δεν φορολογούνται, δεδομένου ότι αποσκοπούν σε κάλυψη πρόσθετων αναγκών που προκαλούνται από τη μετακίνηση.

Η ως άνω απόφαση θα εφαρμοστεί, στο πλαίσιο έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και εφόσον ο φορέας χρηματοδότησης δεν ορίζει διαφορετικά, για όσες μετακινήσεις εκκαθαριστούν μετά την ημερομηνία ανάρτησης αυτής της απόφασης στη Διαύγεια (δηλ. χρονικό κριτήριο ένταξης στο ρυθμιστικό πεδίο της απόφασης θα είναι η ημερομηνία εκκαθάρισης και όχι η ημερομηνία διεξαγωγής της μετακίνησης), υπό τον αυτονόητο και απαράβατο όρο, το σχετικό ποσό να καλύπτεται από την αντίστοιχη απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης.

Η απόφαση αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 22/4/2019 με ΑΔΑ: ΩΤΙΜ469Β7Ι-ΥΞΞ