Μετακινήσεις Εσωτερικού_ορισμός χιλιομετρικής αποζημίωσης

Στην υπ΄αριθμ. 247/4-4-2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εγκρίθηκε ο προσδιορισμός του ορίου χιλιομετρικής αποζημίωσης, αποκλειστικά για τις μετακινήσεις εσωτερικού, ως εξής:

Το όριο αυτό θα εφαρμοστεί για όλες τις σχετικές μετακινήσεις εσωτερικού που θα εκκαθαριστούν μετά την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης στη Διαύγεια (δηλ. χρονικό κριτήριο ένταξης στο ρυθμιστικό πεδίο της απόφασης θα είναι η ημερομηνία εκκαθάρισης και όχι η ημερομηνία διεξαγωγής της μετακίνησης), υπό τον αυτονόητο και απαράβατο όρο, το σχετικό ποσό να καλύπτεται από την αντίστοιχη απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης.  Το όριο της χιλιομετρικής αποζημίωσης αντιστοιχεί στη συντομότερη χιλιομετρική διαδρομή, όπως προκύπτει από το Επίσημο Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων του Υπουργείου Μεταφορών.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που η μετακίνηση μπορεί να πραγματοποιηθεί αεροπορικώς (ήτοι εάν υπάρχει απευθείας αεροπορική σύνδεση με τον τόπο προορισμού της μετακίνησης και απευθείας επιστροφή από τον τόπο προορισμού), το συνολικό ποσό της χιλιομετρικής αποζημίωσης, των διοδίων και όποιου άλλου μεταφορικού μέσου χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση της μετακίνησης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το αντίτιμο του αντίστοιχου αεροπορικού εισιτηρίου, εκτός αν γίνεται ομαδική μετακίνηση ή μεταφέρονται με το όχημα όργανα και λοιπός εξοπλισμός.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η μετακίνηση με Ι.Χ αυτοκίνητο ενώ υπάρχει απευθείας αεροπορική σύνθεση κατά τα ανωτέρω, ο μετακινούμενος, κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την έγκριση έως την πραγματοποίηση της μετακίνησης, θα πρέπει να αναζητήσει πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη ή μη απευθείας σύνδεσης καθώς και για το αντίτιμο του αντίστοιχου αεροπορικού εισιτηρίου (π.χ. μέσω της ιστοσελίδας αεροπορικής εταιρείας ή μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου) και να το καταθέσει στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ κατά την εκκαθάριση μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Η απόφαση αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 22/04/2019 με ΑΔΑ: 6ΩΡΕ469Β7Ι-ΥΣΧ.