Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και βιοπικοιλότητας στις περιοχές Natura της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τίτλος: Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και βιοπικοιλότητας στις περιοχές Natura της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Είδος: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας: 06 – Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική Προτεραιότητα: 6δ – Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών
Ειδικός Στόχος: 6δ1 – Βελτίωση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στην προστασία της βιοποικιλότητας
Δράση: 6δ.1 – Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και βιοπικοιλότητας στις περιοχές Natura της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο ΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΣΒΑΑ:
Κωδικός: 148.6d
Έκδοση: 1
Προϋπολογισμός: 5.000.000
Ημερομηνία Έναρξης: 19/11/2018
Τελευταία Ενημέρωση: 07/05/2019
Ημερομηνία Λήξης: 22/07/2019
Κατάσταση: Ενεργή
Πληροφορίες της Πρόσκλησης: Προς Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας