Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την επιλογή των εμπειρογνωμόνων που θα στελεχώσουν τα Συμβούλια Αποστολών (Mission Boards) στο πλαίσιο του «Ορίζοντα Ευρώπη»

Προθεσμία: Εως 11 Ιουνίου  2019, ώρα 12:00 (CEST).

Στις 13 Μαΐου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας  υποβολής αιτήσεων για τη συγκρότηση των Συμβουλίων Αποστολών (Mission Boards).
Οι Αποστολές θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του «Ορίζοντα Ευρώπη», του επόμενου προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία (2021-2027) και συνιστούν φιλόδοξες, διεθνούς εμβέλειας πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση του αντικτύπου της Έρευνας και Καινοτομίας σε ορισμένες από τις μείζονες προκλήσεις (κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές) που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι πολίτες σήμερα.
Θα συσταθούν πέντε Συμβούλια Αποστολών, ένα για κάθε μία από τις ακόλουθες περιοχές:

Τα Συμβούλια Αποστολών θα αποτελούνται από υψηλού κύρους, ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο προς την Ε. Επιτροπή σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Αποστολών. Κάθε Συμβούλιο θα αποτελείται από 15 μέλη (μέγιστος αριθμός).
Η κύρια αρμοδιότητά των Συμβουλίων Αποστολών θα είναι, σε πρώτη φάση, ο σχεδιασμός των Αποστολών από πλευράς στόχων, χρονοδιαγράμματος και δεικτών, σε διαβούλευση με τα Κράτη Μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους ενδιαφερόμενους και το ευρύτερο κοινό.
Σε επόμενη φάση, μετά την έναρξη του «Ορίζοντα Ευρώπη», θα λειτουργούν συμβουλευτικά για θέματα που άπτονται της υλοποίησης των Αποστολών όπως η διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και ο σχεδιασμός των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app

Πηγή: http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=125I490I1405I646I516568&olID=777&neID=965&neTa=10039_112076_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load