Β’ ΚΥΚΛΟΣ – ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ Β’ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (2η έκδοση)

Οι αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη (1η) έκδοση του αρχείου ΣΥΧΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ B’ ΚΥΚΛΟ «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» αφορούν σε:

α) Εμπλουτισμό των απαντήσεων 51 και 55 και

β) Προσθήκη νέας ερώτησης “64. Ένας εταίρος που συμμετέχει σε μία Επιχειρησιακή Ομάδα (Ε.Ο.) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας (π.χ. υπέβαλε πρόταση στο Μέτρο 16 ΠΑΑ), μπορεί να συμμετέχει σε πρόταση στο Β΄Κύκλο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ;”

Σχετικά Αρχεία

Πηγή: http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=106I495I1274I646I439523&olID=777&neID=841&neTa=10196_2&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load