Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τίτλος: Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Είδος: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας: 02 – Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Επενδυτική Προτεραιότητα: 2β – Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ενίσχυσης της ζήτησης για ΤΠΕ
Ειδικός Στόχος: 2β2 – Ενδυνάμωση της χρήσης ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις ΠΚΜ
Δράση: 2β.2 – Κουπόνια τεχνολογίας ΤΠΕ για πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΣΒΑΑ: –
Κωδικός: 164.2b
Έκδοση: 1
Προϋπολογισμός: 3.125.000
Ημερομηνία Έναρξης: 04/06/2019
Τελευταία Ενημέρωση: 16/05/2019
Ημερομηνία Λήξης: 05/07/2019
Κατάσταση: Ενεργή
Πληροφορίες της Πρόσκλησης:
Προς επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Σχετικά Αρχεία:

Πηγή: http://www.pepkm.gr/κουπόνια-τεχνολογίας-για-τις-μικρές-και-πολύ-μικρές-επιχειρήσεις-της-περιφέρειας-κεντρικής-μακεδονίας