Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στο πρόγραμμα Interreg V-B «Αδριατική –Ιόνιο 2014-2020»

Κάθε οργανισμός στο ρόλο είτε του partner είτε του leader μπορεί να υποβάλει μία πρόταση ανά call/priority axis, σε επίπεδο ιδρύματος (βλ. Programme Manual Third calls for proposals, σελ. 30). Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στο πρόγραμμα στο Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων (κ. Βαρβάρα Βάμβουρα, Γραφείο  Ε110, barbo@uom.edu.gr) έως και τις 17/06/2019. 

https://www.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2019/05/ADRION-3rd-calls-Programme-Manual-2019_05_20.pdf

https://www.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2019/05/ADRION-3rd-call-announcement_PA1-2019_05_20.pdf