Συχνές ερωτήσεις για την επιλεξιμότητα δαπανών «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Έκδοση 1.1)

Συχνές ερωτήσεις για την επιλεξιμότητα δαπανών στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» – Έκδοση 1.1

Οι αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη (1η) έκδοση του αρχείου «Συχνές ερωτήσεις για την επιλεξιμότητα δαπανών ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» αφορά σε ορθή επανάληψη της απάντησης της ερώτησης 61, όπου πλέον αναφέρονται οι ακριβείς προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η χρήση Ορκωτού Λογιστή στα έργα της παρέμβασης IV.

Σχετικά Αρχεία

Πηγή: http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=106I495I1274I646I439523&olID=777&neID=841&neTa=10199_2&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load