Δράσεις και Νομοθετικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας (2015 – 2019)

Πηγή: http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I458I1163I646I509701&olID=777&neID=589&neTa=1_112113&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&fbclid=IwAR3oUskG2ez4d2EAr_I6N5Mt0vg5BqRNjBPl7tC6FUVm0_nYCupoPxE1jzs