Σχετικά με την υπ’ αριθμ. 12330/27-05-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα

Σας γνωστοποιούμε ότι για την υπ’ αριθμ. 12330/27-05-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναν εξωτερικό συνεργάτη στο ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα, αναστέλλεται προσωρινά η διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του Ν.2190/1994 (βλ. την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ/14-06-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης) και συνεπώς η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει τέσσερις ημέρες μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης.