ΕΛΙΔΕΚ: Δράσεις σε εξέλιξη

Από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2019 του ΕΛΙΔΕΚ

Πηγή: http://www.elidek.gr/wp-content/uploads/2019/06/EPI_2019.pdf

Τέσσερις (4) δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 91.610.000 ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη:
1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ
(ΥΑ 245/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 223400/19.12.2017, 77320/14.5.2018,
28384/22.2.2019)
Προϋπολογισμός: 64.000.000 ευρώ (44.000.000 + 20.000.000 ευρώ).
Στάδιο Υλοποίησης: Β’ Φάση Αξιολόγησης
Σύνολο Αριθμού Υποβληθεισών Προτάσεων: 3.179
Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα:
Ολοκλήρωση Αξιολόγησης:
Κατηγορίες Ι και ΙΙ: 9ος/2019
Κατηγορία ΙΙΙ: 10ος 2019
Έναρξη Χρηματοδότησης: Κατηγορίες Ι και ΙΙ: 12ος 2019-1os 2020
Κατηγορία ΙΙΙ: 1ος-2ος 2020

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ (ΥΑ 245/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 223400/19.12.2017, 77320/14.5.2018, 28384/22.2.2019)
Προϋπολογισμός: 10.000.000 ευρώ
Στάδιο Υλοποίησης: Αξιολόγηση
Σύνολο Αριθμού Υποβληθεισών Αιτήσεων: 1.327
Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα:
Ολοκλήρωση Αξιολόγησης: 6ος 2019
Έναρξη Χρηματοδότησης: 10ος 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ης ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»
(ΥΑ 245/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 223400/19.12.2017, 77320/14.5.2018, 28384/22.2.2019)
Προϋπολογισμός: 1.030.000 ευρώ
Στάδιο Υλοποίησης: Αξιολόγηση
Σύνολο Αριθμού Υποβληθεισών Προτάσεων: 79
Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα:
Ολοκλήρωση Αξιολόγησης: 10ος-11os 2019
Έναρξη Χρηματοδότησης: 12ος 2019

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (YA 69615/3.5.2018, ΦΕΚ 1907/29.5.2018)
Προϋπολογισμός: 16.580.000 ευρώ
Στάδιο Υλοποίησης: Αξιολόγηση
Σύνολο Αριθμού Υποβληθεισών Προτάσεων: 1162
Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα:
Ολοκλήρωση Αξιολόγησης: 3ος 2020
Έναρξη Χρηματοδότησης: 9ος 2020