Έγκριση αρχείων Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων α) για την υποβολή πρότασης στον Β Κύκλο και β) για την επιλεξιμότητα δαπανών της Ενιαίας Δράσης Κρατικών ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ σας ενημερώνει ότι με την Υ.Α. με Α.Π. 4063 / Β1 / 845/24.06.2019 (ΑΔΑ: 6ΟΤΖ465ΧΙ8-25Ι) εγκρίθηκαν 2 αρχεία Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων της Ενιαίας Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. Συγκεκριμένα:

Σχετικά Αρχεία