4η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020

Οι φορείς εκτός επιλέξιμων περιοχών (Περιφέρειες Βόρειου Αιγαίου, Νότιου Αιγαίου & Κρήτης, και Κύπρου) μπορούν να συμμετάσχουν στο εταιρικό σχήμα υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 πργ 2. του Κανονισμού (ΕΕ) 1299/2013 και με προϋπολογισμό έως το 20% της συνδρομής ΕΤΠΑ στο επίπεδο της πράξης. Τα Πανεπιστήμια εκτός επιλέξιμων περιοχών μπορούν να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, έως 3 προτάσεις από διαφορετικά τμήματα στο ρόλο είτε του Κύριου Δικαιούχου είτε του Δικαιούχου, καθώς επίσης 1 πρόταση στο ρόλο του Κύριου Δικαιούχου. Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στο πρόγραμμα στο Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων (κ. Βαρβάρα Βάμβουρα, Γραφείο  Ε110, barbo@uom.edu.gr) έως και τις 09/07/2019. 

http://greece-cyprus.eu/9928-2/