4η Τροποποίηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης και του Καταλόγου με τις προς χρηματοδότηση προτάσεις- στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών

Eκδόθηκε η υπ’ αριθμ.πρωτ. 99534/20.6.2019 “4η τροποποίηση της Απόφασης με θέμα: Έγκριση οριστικών Πινάκων Κατάταξης και Καταλόγου των προς χρηματοδότηση προτάσεων για τις Επιστημονικές Περιοχές Έρευνας: «Α.Φυσικές Επιστήμες», «Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστημών Υγείας)», «Δ. Γεωπονικές Επιστήμες», «Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας», «ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες», «Ζ.Ανθρωπιστικές Επιστήμες (και Τέχνες)», «Η. Περιβάλλον και Ενέργεια».

Σχετικά αρχεία

Πηγή: http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=127I506I1377I646I524334&olID=777&neID=759&neTa=15_30637&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load