επιτροπές παραλαβής ειδών και υπηρεσιών από απευθείας αναθέσεις (για ποσά έως 20.000€ άνευ ΦΠΑ)

Η Επιτροπή Ερευνών στις υπ’ αριθμ. 256/25-6-2019 και 257/4-7-2019 συνεδριάσεις της αποφάσισε σχετικά με τον ορισμό των επιτροπών παραλαβής ειδών και υπηρεσιών από απευθείας αναθέσεις (για ποσά έως 20.000 € άνευ ΦΠΑ) τα εξής:

α) ζητεί, από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος του Πανεπιστημίου και το Συμβούλιο του ΚΕΔΙΒΙΜ, να ορίσει και να καταθέσει στην Επιτροπή Ερευνών έως τις 26/7/2019 Επιτροπή Παραλαβής ειδών και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ήτοι για ποσά έως 20.000€ άνευ ΦΠΑ, για διάστημα από 1/9/2019 έως 31/8/2020, που θα αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του κάθε Τμήματος ή Υπαλλήλους μόνιμους και με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΑΧ ή ΙΔΟΧ) που είναι τοποθετημένοι στο Τμήμα.

Αντικείμενο της ως άνω Επιτροπής θα είναι η παραλαβή ειδών και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τα έργα/(Δ).ΠΜΣ που ο Επιστημονικά Υπεύθυνος/Διευθυντής προέρχεται από το Τμήμα τους.

β) εγκρίνει τον ορισμό επιτροπής παραλαβής ειδών και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των αυτοχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΛΚΕ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ήτοι για ποσά έως 20.000€, για διάστημα από την έγκριση από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και έως 31/8/2020, ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

Θωίδου Μαριάννα

Σαρικούδης Θεόδωρος

Σωτηρίου Ευτυχία

Αναπληρωματικά Μέλη:

Γιαμαλή Καλλιόπη

Λαμπριανίδου Χρυσούλα

Μαλιώτα Χαρίκλεια

Η ως άνω Επιτροπή θα παραλαμβάνει είδη και υπηρεσίες που πραγματοποιούνται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και για τα υπόλοιπα έργα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ έως 31/8/2019, δηλαδή μέχρι να εκκινήσει η θητεία των Επιτροπών Παραλαβής που θα οριστούν από τα Τμήματα, κατά τα ανωτέρω.

Η ως άνω Επιτροπή θα παραλαμβάνει είδη και υπηρεσίες που πραγματοποιούνται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και για τα υπόλοιπα έργα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ έως 31/8/2019, δηλαδή μέχρι να εκκινήσει η θητεία των Επιτροπών Παραλαβής που θα οριστούν από τα Τμήματα, κατά τα ανωτέρω.

γ) για τα έργα στα οποία έχει ήδη οριστεί τριμελής Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Αντικειμένου κατά την Αποδοχή Διαχείρισης του έργου από τον ΕΛΚΕ, η ίδια Επιτροπή, μέχρι τη λήξη του έργου, εκτελεί και καθήκοντα Επιτροπής Παραλαβής ειδών και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ήτοι για ποσά έως 20.000€ άνευ ΦΠΑ.