Διευκρινιστικές Οδηγίες για την υπ’αριθμ. 16190/16.07.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Διευκρινίζεται ότι για την βαθμολόγηση των υπ’ αριθμ. 3 έως 9 Κριτηρίων Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. 16190/16.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας», όλα τα σχετικά δικαιολογητικά (π.χ. αντίγραφα πτυχίων, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συμβάσεις εργασίας κ.λ.π.) θα πρέπει να προσκομιστούν μαζί με το Φάκελο Υποψηφιότητας.”