ΕΠ Αλιεία κ Θάλασσα: Μέτρο 6.1.18 – Πρόσκληση για την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων– Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη

Δυνητικοί δικαιούχοι :

Περιεχόμενο και στόχοι των προκηρυσσόμενων δράσεων:

Αποτελεί ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για την ΕΕ και τα ΚΜ, η στήριξη και εφαρμογή των μέτρων διατήρησης στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στα νερά της Ένωσης. Ειδικότερα στα νότια ύδατα (βλ. Μεσόγειος Θάλασσα) εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής παρατηρείται τα τελευταία χρόνια συστηματική είσοδος ξενικών ειδών πανίδας, τα οποία προσαρμόζονται σταδιακά και εγκλιματίζονται σε νέους οικοτόπους, εκτοπίζοντας ή κυριαρχώντας κάποιες φορές επί των αυτόχθονων ειδών θαλάσσιας πανίδας, με σημαντικές επιπτώσεις στο αλιευτικό επάγγελμα (μείωση αλιευμάτων λόγω θήρευσης ή εκτοπισμού ενδημικών ειδών, καταστροφή αλιευτικών εργαλείων κλπ) οι οποίες σε κάποιες περιοχές αποτελούν κοινωνικό πρόβλημα. Η παρούσα Πρόσκληση καλείται να ενεργοποιήσει το επιστημονικό δυναμικό προκειμένου να υπάρξει σοβαρή προσέγγιση στο ζήτημα μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει ο Καν. (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και ο εφαρμοστικός Καν. (ΕΕ) αριθ. 531/2015.

Οι προτεινόμενες Πράξεις εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο 2 της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ο οποίος αφορά την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Πιο συγκεκριμένα:

– έργα που αφορούν ενέργειες που αποσκοπούν στη διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος όπως η αποκατάσταση συγκεκριμένων θαλάσσιων και παράκτιων οικοτόπων και σχετίζονται με συστήματα δοκιμής νέων τεχνικών παρακολούθησης, όπως:

– η χαρτογράφηση Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών (ΧΞΕ)·

– διάφορες δράσεις, μεταξύ άλλων και μελέτες, για την πρόληψη και τον έλεγχο της εξάπλωσης των ΧΞΕ

– δράσεις για την πρόληψη εμφάνισης, τον έλεγχο ή την εξάλειψη ΧΞΕ.

Μέσω των ανωτέρω Δράσεων αναμένεται να ικανοποιηθούν θεμελιώδεις απαιτήσεις όπως η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, ο σχεδιασμός της παρακολούθησης και εξάπλωσης των ΧΞΕ και εν γένει η ενίσχυση της γνώσης, η οποία δύναται να οδηγήσει σε λήψη διαχειριστικών μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών εξάπλωσής τους, συμπεριλαμβανομένων πιθανών διοικητικών μέτρων ή μέτρων εμπορικής εκμετάλλευσης/αξιοποίησης από τους επαγγελματίες του κλάδου.

Απώτερος στόχος είναι η προστασία της βιοποικιλότητας των θαλασσών μας από την εμφάνιση και εξάπλωση των εισβλητικών ειδών, αλλά και η προστασία της αλιείας, των επαγγελματιών του κλάδου και της ευημερίας των παράκτιων κοινωνιών.

Πηγή: https://alieia.gr/proskliseis/metro-6-1-18-prostasia-ke-apokatastasi-tis-thalassias-viopikilotitas-ke-ton-ikosystimaton-chorokataktitika-xena-idi/

Πρόσκληση: https://alieia.gr/wp-content/uploads/2019/07/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%91%CE%A1%CE%98%CE%A1%CE%9F-40-%CE%A0%CE%91%CE%A1-1%CE%98-%CE%A7%CE%9E%CE%95-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91.pdf