Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙV “Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις” του B’ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Πηγή: http://eyde-etak.gr/central.aspx?sId=106I495I1274I646I439523&olID=777&neID=841&neTa=10203_2&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&JScript=1&fbclid=IwAR2HBD3wewd-KrqNBYhhfwFCyx_7KBQwq5D_28WUfP2uSU4fPfXxLCPPa0k