Ενημέρωση Δικαιούχων της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» => Θεσσαλονίκη, 84η ΔΕΘ, Σάββατο 14/9/2019, 17:00 – 19:00 στον ενιαίο χώρο εκδηλώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο περίπτερο 13 stand 31

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

σας προσκαλεί σε Ενημερωτική Εκδήλωση για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»,

που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014 – 2020).

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ στη 84η ΔΕΘ

το Σάββατο 14/9/2019 και ώρες 17:00 – 19:00

στον ενιαίο χώρο εκδηλώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο περίπτερο 13 stand 31.

 

Εισηγητές:

Πουλακάκη Λέλα: «Κυριότεροι κίνδυνοι κατά την εκτέλεση ερευνητικών έργων»

Γέρος Βασίλειος: «Επιλεξιμότητα και επαλήθευση δαπανών – Συνήθη προβλήματα και ελλείψεις»