Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις υποψήφιες θεσμοθετημένες Συμπράξεις Ε&Κ στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη (2021-2027)

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη διαβούλευσης για τις δώδεκα (12) υποψήφιες θεσμοθετημένες συμπράξεις που προτείνεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη (2021-2027).  

Οι προτεινόμενες συμπράξεις εμπίπτουν στις 8 θεματικές περιοχές που αναφέρονται στο κείμενο πολιτικής συμφωνίας (Common Understanding) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της πρότασης Κανονισμού για τον Ορίζοντα Ευρώπη και καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα (topics):

 1. EU-Africa research partnership on health security to tackle infectious diseases
 2. Innovative Health Initiative
 3. Key Digital Technologies
 4. Smart Networks and Services
 5. European Metrology
 6. Transforming Europe’s rail system
 7. Integrated Air Traffic Management
 8. Clean Aviation
 9. Circular bio-based Europe
 10. Clean Hydrogen
 11. Safe and Automated Road Transport
 12. Innovative SMEs

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω συμπράξεις προτείνεται να υλοποιηθούν στη βάση των άρθρων 185 και 187 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια εγκρίνονται με την  έκδοση Κανονισμού και εκτελούνται μέσω ειδικού φορέα που συστήνεται για τον σκοπό αυτό.

Η διαβούλευση αποτελεί σημαντικό βήμα για την αξιολόγηση της αναγκαιότητας κάθε σύμπραξης και της καταλληλότητας του περιεχομένου της και τα αποτελέσματά της θα τροφοδοτήσουν τη διαδικασία σύνταξης των αντίστοιχων μελετών σκοπιμότητας (impact assessments) σύμφωνα με τις αρχές της καλής νομοθέτησης.

Επιπρόσθετα, το θέμα των συμπράξεων θα συζητηθεί σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί Βρυξέλλες στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 στο πλαίσιο των «Research and Innovation Days».

Η συγκεκριμένη διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή έως τις 6 Νοεμβρίου 2019.

Τα ερωτηματολόγια, καθώς και τα σχετικά υποστηρικτικά κείμενα (Inception Impact Assessments) είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-next-generation-ambitious-research-and-innovation-partnerships-2019-sep-11_en