Τροποποίηση του Κανονισμού Χρηματοδότησης της Συμμετοχής των Υποψηφίων Διδακτόρων σε Επιστημονικά Συνέδρια/Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις Ημερολογιακού Έτους 2019

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ στην υπ’ αριθμ. 262/10-9-2019 έκτακτη συνεδρίασή της ενέκρινε, δυνάμει των αλλαγών που επιφέρει ο Ν. 4610/2019 στη διαχείριση των προγραμμάτων του ΕΛΚΕ την τροποποίηση των ενοτήτων: «Προϋποθέσεις Οικονομικής Ενίσχυσης», «Ύψος Οικονομικής Ενίσχυσης» και «Προϋποθέσεις Καταβολής Δαπανών» του Κανονισμού Χρηματοδότησης Υποψηφίων Διδακτόρων για τη συμμετοχή τους σε Επιστημονικά Συνέδρια/Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις ως προς το σκέλος των διαδικασιών που πρέπει να τηρούνται από 1/10/2019 κι εφεξής προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις της οικονομικής τους ενίσχυσης και ειδικότερα ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε., μέσω της Γραμματείας του Τμήματός τους. Οι υποψήφιοι διδάκτορες δικαιούνται να υποβάλουν ταυτόχρονα αίτηση για περισσότερες της μιας (1) παρουσίασης, ανά έτος. Προτεραιότητα θα δίδεται σε αυτούς που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής.

Επισημαίνεται ότι λόγω της αλλαγής του Νομικού Πλαισίου που διέπει τους ΕΛΚΕ, η διαδικασία από 1/10/2019 μεταβάλλεται ως εξής:

α) ο Υποψήφιος Διδάκτορας, πριν την πραγματοποίηση της μετακίνησής του και οπωσδήποτε πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης (π.χ. έκδοση εισιτηρίου, πληρωμή ξενοδοχείου, πληρωμής συμμετοχής στο συνέδριο κλπ) θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος όπου να προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα, ο τόπος και ο σκοπός της μετακίνησής του και το ανώτερο προβλεπόμενο ποσό της μετακίνησης.

β) η Γραμματεία, πριν την πραγματοποίηση της μετακίνησής του και οπωσδήποτε πριν την πραγματοποίηση οποιαδήποτε δαπάνης, θα πρέπει να στείλει στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ προκειμένου να εξεταστεί το οικονομικό αντικείμενο από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, την απόφαση ή βεβαίωση του Προέδρου για τη λήψη της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος με συνημμένη την Αίτηση Μετακίνησης για τη συμμετοχή του Υποψήφιου Διδάκτορα σε Επιστημονικό Συνέδριο/Καλλιτεχνική Εκδήλωση και να προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα, ο τόπος και ο σκοπός της μετακίνησής του και το ανώτερο προβλεπόμενο ποσό. Σημειώνεται ότι η Συνέλευση αποφασίζει βάσει του διαθέσιμου υπολοίπου του Τμήματος και βάσει των ακαδημαϊκών κριτηρίων που έχει θέσει με απόφασή της.

γ) Εν συνεχεία, η απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ κοινοποιείται στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να ενημερώσει αρμοδίως τον Υ.Δ

δ) Μετά την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω διαδικασιών (α, β και γ) και εφόσον έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ερευνών η μετακίνηση ο Υποψήφιος Διδάκτορας μπορεί να προχωρήσει στην πραγματοποίηση των προβλεπόμενων δαπανών.

 

ΥΨΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ     

Στο πλαίσιο του ανωτέρω αυτοχρηματοδοτούμενου έργου του Ε.Λ.Κ.Ε.,  προϋπολογίζεται για το ημερολογιακό έτος 2019, το ποσό των 10.000,00 € ανά Ακαδημαϊκό Τμήμα του Πανεπιστημίου, ωστόσο η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται επί τη βάσει των πραγματικώς διενεργηθεισών δαπανών, αφού προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην οικεία Ενότητα του παρόντος Κανονισμού, που επιγράφεται ειδικότερα «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ». Το ανώτατο ποσό οικονομικής ενίσχυσης για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται στα 1.500,00 € για το σύνολο των αποδεδειγμένων παρουσιάσεων, ενώ το ποσό οικονομικής ενίσχυσης οριστικοποιείται κατόπιν εκκαθάρισης από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε, των σχετικών προσκομιζομένων δαπανών μετακίνησης, ήτοι παραστατικών και λοιπών, κατά περίπτωση, συνοδευτικών δικαιολογητικών. Σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ του αιτούμενου και του τελικώς εκκαθαρισμένου ποσού, η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ θα προχωράει σε αποδέσμευση του ποσού που δεν χρησιμοποιήθηκε από τους Υ.Δ, προκειμένου να επιστρέφει το υπολειπόμενο ποσό στον προϋπολογισμό του Τμήματος.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

α. Να έχει εκδοθεί και αναρτηθεί στη Διαύγεια, πριν τη μετακίνηση και την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης, η Απόφαση Έγκρισης από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  (βλ. Προϋποθέσεις Οικονομικής Ενίσχυσης)

β. Προσκόμιση Πρωτότυπων Παραστατικών Επιλέξιμων Δαπανών (βλ. αναλυτικά Ημερολόγιο Κίνησης).

γ. Προσκόμιση των ακολούθων Συνοδευτικών Δικαιολογητικών:

 

Ο Υποψήφιος Διδάκτορας μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησής του θα καταθέτει στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ όλα τα παραπάνω παραστατικά και λοιπά συνοδευτικά δικαιολογητικά, μόνον εφόσον είναι πλήρη.

 

Ο Ε.Λ.Κ.Ε., κατόπιν ελέγχου της νομιμότητας, κανονικότητας και επιλεξιμότητας των δαπανών και συμβατότητας με τον ισχύοντα Κανονισμό Χρηματοδότησης όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, προβαίνει στη διευθέτηση του οικονομικού αντικειμένου της, εν λόγω, κατηγορίας της θεσμοθετημένης Ερευνητικής Πολιτικής της Επιτροπής Ερευνών.»

 

Μετά τις ως άνω αλλαγές, ο Κανονισμός Χρηματοδότησης Υποψηφίων Διδακτόρων για τη συμμετοχή τους σε Επιστημονικά Συνέδρια/Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις από 1/10/2019 επικαιροποιείται ως εξής:

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ                                                                                                            

ΣΤΟΧΟΣ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, στο πλαίσιο της Ερευνητικής του Πολιτικής, έχει θεσμοθετήσει Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των Υποψηφίων Διδακτόρων των ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, για τη συμμετοχή τους σε Επιστημονικά Συνέδρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ειδικότερα για τους Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης προβλέπεται, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2/3-10-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Τμήματος ΜΕΤ, η οικονομική τους ενίσχυση για τη συμμετοχή τους σε Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις (συναυλίες, ρεσιτάλ, διεθνείς μουσικές διοργανώσεις, παραστάσεις κλπ), εφόσον υπάρχει σχετική βεβαίωση συμμετοχής και ύστερα από την έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος που θα επιβεβαιώνει τη συνάφεια της εκδήλωσης με τη διδακτορική διατριβή του Υ.Δ. σύμφωνα και με την εισήγηση του επιβλέποντος Καθηγητή.

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε., μέσω της Γραμματείας του Τμήματός τους. Οι υποψήφιοι διδάκτορες δικαιούνται να υποβάλουν ταυτόχρονα αίτηση για περισσότερες της μιας (1) παρουσίασης, ανά έτος. Προτεραιότητα θα δίδεται σε αυτούς που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής.

Επισημαίνεται ότι λόγω της αλλαγής του Νομικού Πλαισίου που διέπει τους ΕΛΚΕ, η διαδικασία από 1/10/2019 μεταβάλλεται ως εξής:

α) ο Υποψήφιος Διδάκτορας, πριν την πραγματοποίηση της μετακίνησής του και οπωσδήποτε πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης (π.χ. έκδοση εισιτηρίου, πληρωμή ξενοδοχείου, πληρωμής συμμετοχής στο συνέδριο κλπ) θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος όπου να προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα, ο τόπος και ο σκοπός της μετακίνησής του και το ανώτερο προβλεπόμενο ποσό της μετακίνησης.

β) η Γραμματεία, πριν την πραγματοποίηση της μετακίνησής του και οπωσδήποτε πριν την πραγματοποίηση οποιαδήποτε δαπάνης, θα πρέπει να στείλει στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ προκειμένου να εξεταστεί το οικονομικό αντικείμενο από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, την απόφαση ή βεβαίωση του Προέδρου για τη λήψη της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος με συνημμένη την Αίτηση Μετακίνησης για τη συμμετοχή του Υποψήφιου Διδάκτορα σε Επιστημονικό Συνέδριο/Καλλιτεχνική Εκδήλωση και να προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα, ο τόπος και ο σκοπός της μετακίνησής του και το ανώτερο προβλεπόμενο ποσό. Σημειώνεται ότι η Συνέλευση αποφασίζει βάσει του διαθέσιμου υπολοίπου του Τμήματος και βάσει των ακαδημαϊκών κριτηρίων που έχει θέσει με απόφασή της.

γ) Εν συνεχεία, η απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ κοινοποιείται στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να ενημερώσει αρμοδίως τον Υ.Δ

δ) Μετά την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω διαδικασιών (α, β και γ) και εφόσον έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ερευνών η μετακίνηση ο Υποψήφιος Διδάκτορας μπορεί να προχωρήσει στην πραγματοποίηση των προβλεπόμενων δαπανών.

 ΥΨΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ          

Στο πλαίσιο του ανωτέρω αυτοχρηματοδοτούμενου έργου του Ε.Λ.Κ.Ε.,  προϋπολογίζεται για το ημερολογιακό έτος 2019, το ποσό των 10.000,00 € ανά Ακαδημαϊκό Τμήμα του Πανεπιστημίου, ωστόσο η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται επί τη βάσει των πραγματικώς διενεργηθεισών δαπανών, αφού προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην οικεία Ενότητα του παρόντος Κανονισμού, που επιγράφεται ειδικότερα «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ». Το ανώτατο ποσό οικονομικής ενίσχυσης για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται στα 1.500,00 € για το σύνολο των αποδεδειγμένων παρουσιάσεων, ενώ το ποσό οικονομικής ενίσχυσης οριστικοποιείται κατόπιν εκκαθάρισης από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε, των σχετικών προσκομιζομένων δαπανών μετακίνησης, ήτοι παραστατικών και λοιπών, κατά περίπτωση, συνοδευτικών δικαιολογητικών. Σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ του αιτούμενου και του τελικώς εκκαθαρισμένου ποσού, η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ θα προχωράει σε αποδέσμευση του ποσού που δεν χρησιμοποιήθηκε από τους Υ.Δ, προκειμένου να επιστρέφει το υπολειπόμενο ποσό στον προϋπολογισμό του Τμήματος.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

α. Να έχει εκδοθεί και αναρτηθεί στη Διαύγεια, πριν τη μετακίνηση και την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης, η Απόφαση Έγκρισης από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  (βλ. Προϋποθέσεις Οικονομικής Ενίσχυσης)

β. Προσκόμιση Πρωτότυπων Παραστατικών Επιλέξιμων Δαπανών (βλ. αναλυτικά Ημερολόγιο Κίνησης).

γ. Προσκόμιση των ακολούθων Συνοδευτικών Δικαιολογητικών:

 Ο Υποψήφιος Διδάκτορας μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησής του θα καταθέτει στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ όλα τα παραπάνω παραστατικά και λοιπά συνοδευτικά δικαιολογητικά, μόνον εφόσον είναι πλήρη.

 Ο Ε.Λ.Κ.Ε., κατόπιν ελέγχου της νομιμότητας, κανονικότητας και επιλεξιμότητας των δαπανών και συμβατότητας με τον ισχύοντα Κανονισμό Χρηματοδότησης όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, προβαίνει στη διευθέτηση του οικονομικού αντικειμένου της, εν λόγω, κατηγορίας της θεσμοθετημένης Ερευνητικής Πολιτικής της Επιτροπής Ερευνών».