ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 17666/22.08.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΤΕΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Απόφαση-Πρακτικού-Επιλογή 264/26.09.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 17666/22.08.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Τεχνική Βοήθεια  (ΑΔΑ: 7ΜΘΞ469Β7Ι-Θ4Ζ)