Διευκρίνιση επί της υπ. αριθμ. 262/10-09-2019 απόφασης της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την εφαρμογή και έκδοση οδηγιών για την προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος του ΕΛΚΕ στις αλλαγές του άρθρου 72 του Ν. 4610/2019 όσον αφορά την έκδοση οδηγιών για τις μετακινήσεις

Στην υπ’ αριθμ. 264/26-09-2019 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών διευκρινίστηκε ότι στον «Ορισμό διαδικασιών για την εφαρμογή του Ν. 4610/2019», που εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 262/10-9-2019 έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και ειδικότερα στο σημείο «4» που αναφέρεται στις μετακινήσεις των προσκεκλημένων συνεργατών που δεν έχουν σύμβαση με τον ΕΛΚΕ (ομιλητές σε συνέδρια, κλπ) και τα έξοδα αυτά δύναται να ενταχθούν στην κατηγορία 64-02 «Έξοδα για την προβολή & διαφήμιση των έργων», δεν θα ακολουθείται η διαδικασία των μετακινήσεων, καθώς αποτελεί προμήθεια υπηρεσιών και συνεπώς θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία των προμηθειών, όπως αναφέρεται στο σημείο «5» της ως άνω απόφασης.