Υπ’ αριθμ. 07/19 συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών

Υπ΄ αριθμ. 07/19 συνοπτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο “Building communities of knowledge for competitive MSEs  – Project Acronym : Skills4MSEs- Priority Axis  1. Entrepreneurship & Innovation- Sp. Objective 1.3 Territories of Knowledge, Project No. 1848, Subsidy Contract No BMP1/1.3/1848/2019, Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020”, με κωδικό resCom 81387 και κωδικό MIS 5045017, βάσει των Τμημάτων:

1) Προβολή και δημοσιότητα,

2) Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και

3) Παραμετροποίηση, λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, 

συνολικού προϋπολογισμού 62.450,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Υπ’ αριθμ. 07/19 Διακήρυξη