Υπ’ αριθμ. 03/19 ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών

Υπ΄ αριθμ. 03/19 ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο “Increasing Tourism Opportunities through Utilization of Resources”, Project Acronym : I- TOUR, Subsidy No 26, INTERREG IPA CBC programme ” Greece – The Former Yugoslav republic of Macedonia 2014-2020”, με κωδικό resCom 81201 και κωδικό MIS 5032687, βάσει των εξής Τμημάτων:
1) Ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στη διασυνοριακή περιοχή. Διασυνοριακή δικτύωση,
2) Αξιολόγηση του τουριστικού προϊόντος στη διασυνοριακή περιοχή. Δοκιμή του τουριστικού προϊόντος,
3) Ανάπτυξη ικανοτήτων και τροποποίηση του τουριστικού προϊόντος. Μελέτη για τους φορείς παροχής τουριστικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 10 παρόχων τουρισμού και 5 της ομάδας έργου,
4) Προώθηση. Περιηγήσεις εξοικείωση των διεθνών μέσων ενημέρωσης,

συνολικού προϋπολογισμού 80.350,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.