Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 268/23-10-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 4336/26-02-2019 με ΑΔΑ: ΩΚ6Ω469Β7Ι-ΦΣΔ