Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) υπάλληλο (θέση Α) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και αντικείμενο εργασίας την υποστήριξη του Τμήματος Παρακολούθησης Προγραμμάτων της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.)