ΓΓΕΤ: Αναγγελία Πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης EURONANOMED IIΙ JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (JTC2020) For “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”

Στο πλαίσιο του EURONANOMED III  ανακοινώθηκε,  την 14η Νοεμβρίου 2019, κοινή Πρόσκληση για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στην Προκήρυξη: Αίγυπτος, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιταλία, Ισραήλ, Καναδάς, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ταϊβάν, Τουρκία, Τσεχία.

Επισημαίνουμε ότι όλοι οι εταίροι που συμμετέχουν στις προτάσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τους εθνικούς κανόνες των χρηματοδοτικών  φορέων στις χώρες τους. Στο κείμενο Προκήρυξης  θα βρείτε  το αντίστοιχο παράρτημα που αφορά την ελληνική συμμετοχή.

Οι θεματικοί τομείς της Προκήρυξης όπως έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη είναι οι ακόλουθοι: 

Στόχος της Πρόσκλησης είναι:

·  Η υποστήριξη της μεταφραστικής έρευνας με προτάσεις που συνδυάζουν καινοτόμες προσεγγίσεις (βασική, κλινική, βιομηχανική) στον τομέα της νανοϊατρικής

·  Η ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών ερευνητικών ομάδων και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ για την ανάπτυξη διατομεακών και διεπιστημονικών κοινοπραξιών στους τρεις βασικούς θεματικούς τομείς.

α) για τις επιχειρήσεις, έως δύο (2) προτάσεις ανά Α.Φ.Μ και

β) για τους Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων έως δύο (2) προτάσεις ανά Ινστιτούτο ή Εργαστήριο ή Τμήμα ή Σχολή.

Την χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στην παρούσα Πρόσκληση ανέρχεται σε 1.000.000,00 €.

Το ποσό  αυτό θα κατανεμηθεί σους δικαιούχους  μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000,00 € ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο  και μέχρι 250.000,00 €  ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή,  σύμφωνα με τους όρους  της εθνικής Δράσης, όπως θα περιγράφονται στο σχετικό Παράρτημα των οδηγιών προς υποψήφιους της κοινής Πρόσκλησης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο: https://euronanomed.net/joint-calls/11th-joint-call-2020/

Παρέχεται  η δυνατότητα για εύρεση εταίρων στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.euronanomed.net/partner-search/list-of-searches-and-offers/

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις κυρίες Εύη Αφεντάκη, τηλ.: 2131300112, pafe@gsrt.gr και Άννα Ρόζενμπεργκ, τηλ.: 2131300095, a.rosenberg@gsrt.gr.

CALL DOCUMENTS

 

*H πλατφόρμα της Δράσης για την υποβολή των προτάσεων στο πρώτο στάδιο θα ενεργοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2019: https://ptoutline.eu/app/euronanomed2020