Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 21615/10.10.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_ΜΟΔΙΠ