Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 22824_24.10.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_MESON