3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (2η Τροποποίηση)

Αλλαγές

Τμήμα 3.1
Αλλαγή/Διευκρινιστικές προσθήκες για τις προϋποθέσεις
συμμετοχής ΕΥ/ΣΕ και μελών Ομάδας Έργου, σελ. 8-9,

Τμήμα 5.1.4
Διευκρινιστική προσθήκη στις Δαπάνες Διάχυσης, σελ. 13 και 

Τμήμα 6.2
Αλλαγή στην ημερομηνία καταληκτικής προθεσμίας υποβολής
προτάσεων, σελ. 17.

 

3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (2η Τροποποίηση)