Υπ’ αριθμ. 05/19 συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών

Υπ’ αριθμ. 05/19 συνοπτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την κάλυψη σε εξωτερική βοήθεια των αναγκών του έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness – SMecoMP – Priority Axis 1. Entrepreneurship & Innovation -Sp. Objective 1.3. Territories of knowledge”, Project No.2376, Subsidy Contract BMP1/1.3/2376/ 2017, Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020” με κωδικό MIS 5019198 και κωδικό resCom 81158, αναφορικά με υπηρεσίες επιστημονικού, εξειδικευμένου προσωπικού,

συνολικού προϋπολογισμού 43.900,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.