273/26-11-2019 απόφαση Επιτροπής Ερευνών αναφορικά με τις αμοιβές για την επίβλεψη/εξέταση διπλωματικών εργασιών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η Επιτροπή Ερευνών στην υπ’ αριθμ. 273/26-11-2019 έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε την έγκριση της καταβολής αμοιβής για την επίβλεψη και εξέταση διπλωματικών εργασιών, ως συμμετοχή σε Π.Μ.Σ., από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Συγκεκριμένα: εγκρίνεται η καταβολή αμοιβής για την επίβλεψη και εξέταση διπλωματικών εργασιών στο πλαίσιο Π.Μ.Σ. για τις αναθέσεις που έγιναν από τα Τμήματα των Σχολών του Ιδρύματος από την 01.09.2019 και έπειτα, και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης από την 30.10.2019 (ημέρα δημοσίευσης του ν. 4635/2019) και μετά, εφόσον, δεν ολοκληρώθηκε το φυσικό τους αντικείμενο έως τη λήψη της παρούσας απόφασης.

Σημειώνεται ότι, όσες αναθέσεις, για επίβλεψη και εξέταση διπλωματικών εργασιών, έγιναν από τα Τμήματα των Σχολών πριν την 01.09.2019, αναφέρονται στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, 2018-2019, κατά το οποίο ίσχυε το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς (α. 36 ν. 4485/2017 πριν την τροποποίηση με τον ν. 4635/2019) και, κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατή η καταβολή αμοιβών για τις εν λόγω αναθέσεις. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι για τις αναθέσεις επίβλεψης και εξέτασης διπλωματικών εργασιών, των οποίων το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί πριν την 30.10.2019, δεν δύναται να εφαρμοστούν αναδρομικά οι διατάξεις του ν. 4635/2019 και, επομένως, δεν είναι δυνατή η καταβολή αμοιβής.