Δημοσίευση Κοινής Διακρατικής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης CHIST-ERA IV (European Coordinated Research for Long Term Information and Communication Technologies (ICT) and ICT-based Scientific Challenges)

Ανακοινώθηκε η Κοινή Διακρατική Πρόσκληση (Call 2019) του CHIST-ERA IV, για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Καναδάς, Ελβετία, Εσθονία, Τσεχία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα, Φιλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Τουρκία, Ην. Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισραήλ, Λιθουανία, Σλοβακία, Σουηδία, Λετονία.

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης, που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη, είναι οι ακόλουθοι:

•             Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence (XAI)

•             Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (CES)

Ο συνολικός κοινός προϋπολογισμός από τα συμμετέχοντα κράτη για την τρέχουσα πρόσκληση ανέρχεται σε περίπου 16 εκατ. ευρώ. Την χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών, των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν καταρχήν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα παράσχει, μετά από μεταγενέστερη εθνική προκήρυξη, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) της ελληνικής συμμετοχής θα κατανεμηθεί στους δικαιούχους μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000€ ανά συμμετοχή τους, ως απλός εταίρος και μέχρι 250.000€ ανά συμμετοχή τους ως συντονιστής.

Οι προτάσεις των κοινοπραξιών με ελληνική συμμετοχή προκειμένου να χρηματοδοτηθούν θα πρέπει, ως προς το μέρος υλοποίησης, να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), όπως περιγράφονται σχετικό αρχείο της πρόσκλησης «CHIST-ERA Call 2019 – Call Announcement – Νational Annex: Funding Organisation’s Contact Points and Regulations — Greece».

Για την χρηματοδότηση των προτάσεων σε εθνικό επίπεδο ισχύει ο εξής περιορισμός: α) για τις επιχειρήσεις, έως δύο (2) προτάσεις ανά Α.Φ.Μ και β) για τους Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων έως δύο (2) προτάσεις ανά Ινστιτούτο ή Εργαστήριο ή Τμήμα ή Σχολή.

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα γίνει σε δύο στάδια. Αρχικά υποβάλλονται οι προκαταρκτικές προτάσεις και όσες από αυτές επιλεγούν θα κληθούν οι συμμετέχοντες για υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων.

Οι προτάσεις θα επιλεγούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω διαδικασιών που περιγράφονται στην πρόσκληση. Τα έργα που εγκριθούν θα είναι διάρκειας 24 ή 36 μηνών. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προκαταρκτικών προτάσεων (pre-submission phase – Stage 1) είναι η 14η Φεβρουαρίου 2020 (17:00 CET).

Για περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και την υποβολή των προτάσεων της Κοινής Διακρατικής Πρόσκλησης, μπορείτε να συμβουλευτείτε το σχετικό αρχείο Δημοσίευση της πρόσκλησης (Call Announcement). Ταυτόχρονα, στον ιστοχώρο του CHIST-ERA, υπάρχει επίσης η δυνατότητα ανεύρεσης συνεργατών για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στοιχεία Επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες ή/ και διευκρινήσεις:

Δρ. Κόνιαρης Μάριος,  τηλ: 213 1300094, e-mail: m.koniaris[at]gsrt.gr

 

Σχετικά Αρχεία