Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 276/27-12-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 23648/01-11-2019 με ΑΔΑ:Ψ9ΑΧ469Β7Ι-Η3Ω