Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 276/27-12-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 25247/18-11-2019 με ΑΔΑ: ΩΡ1Δ469Β7Ι-3Δ2