Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 277/17-01-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 26246/28-11-2019 με ΑΔΑ: 6556469Β7Ι-Τ20