Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 24788/13.11.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος- Θέση Α_Social Forces